حسرت

حرف های عاشقانه من

در آرزوی بوس...

در آرزوی بوس و کنارت مردم
وز حسرت لعل آبدارت مردم

قصه نکنم دراز کوتاه کنم
بازآ بازآ کز انتظارت مردم


در آغوش تو

غرق شدن،
اتفاق بدیست.
مگر
در آغوش تو


بر لب دریای...

بر لب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی
ازتمام دار دنیا ،عزیزی دارم صمیمی
گاه و بیگاه یادی از ما میکند
با مرامش شرمسارم میکند


در حسرت دیدار توام

در حسرت دیدار تو اوره ترینم


تو کجایی تو کجاییحسرت دیدار


nn